The Last Days of Socrates: Euthyphro/The Apology/Crito/Phaedo